Η αρχική υπηρεσία του κέντρου μας περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού/ενήλικα. Έτσι παρέχεται λογοθεραπευτική αξιολόγηση, μαθησιακή αξιολόγηση, ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση, κινητική αξιολόγηση  προκειμένου να έχουμε μία εν τω βάθη γνώση αναφορικά με τις ικανότητας και αδυναμίες του παιδιού/ενήλικα σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς.

Το Κέντρο μας παρέχει την παραπάνω υπηρεσία σε ασθενείς οι οποίοι δεν φέρουν επίσημη διάγνωση από κάποιο γιατρό ή φορέα. Σκοπός του screening τεστ είναι να εντοπίσει εάν ο ασθενής χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης. Τα screening τεστ αφορούν όλα τα πεδία με τα οποία ασχολείται το Κέντρο μας (λόγο, ομιλία, μαθησιακή ετοιμότητα, νοητική ικανότητα, κοινωνικότητα, κινητικές ικανότητες, γνωστικό επίπεδο, ψυχοσυναισθηματική κατάσταση κ.α.)

Παρόλα αυτά, η παραπάνω διαδικασία ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!  

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα προκειμένου να γίνει μία εν τω βάθη διερεύνηση αναφορικά με τις ικανότητες λόγου και ομιλίας του παιδιού/ενήλικα, σε σύγκριση με τη συνολική του ανάπτυξη.

Χρησιμοποιούνται σταθμισμένα και μη σταθμισμένα τεστ της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, κλίμακες παρατήρησης και ερωτηματολόγια προκειμένου ο θεραπευτής να συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζεται.

Η διαδικασία της αξιολόγησης ανάλογα με το κάθε περιστατικό ολοκληρώνεται από 1-3 συνεδρίες.

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας, της ορθογραφίας, της αντιγραφής, της γραπτής έκφρασης, της κατανόησης του γραπτού λόγου, των μαθηματικών, της φωνολογικής επίγνωσης και του γνωστικού τομέα (μνήμη, αντίληψη, προσοχή).

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ψυχολογικού και συναισθηματικού προφίλ του παιδιού/ενήλικα.

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης, του οπτικοκινητικού συντονισμού, της αδρής και λεπτής κινητικότητας, της στάσης του σώματος, της ισορροπίας, του συντονισμού των κινήσεων, του προσανατολισμού στο χώρο, της συγκέντρωσης, της εικόνας του σώματος.