Θεραπεία & Παρεμβάσεις

Δεν υπάρχει μόνο μία παρέμβαση που να λειτουργεί για όλα τα  άτομα με Αυτισμό. Τα περισσότερα άτομα ανταποκρίνονται καλύτερα σε δομημένα συμπεριφορικά προγράμματα. Μερικές κοινές γνωστές παρεμβάσεις είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), το Son Rise Program, η Λογοθεραπεία, η Εργοθεραπεία, η Εναλλακτική Επικοινωνία (PECS), η μέθοδος TEACCH, η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η θεραπεία μέσω ομάδας, η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική της οικογένειας.

Για τη μέθοδο Son Rise συγκεκριμένα, οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται στην Αμερική.

Το Κέντρο μας έχει επίσημα εκπαιδευτεί στην Αμερική στη μέθοδο Son Rise


Βοηθώντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων- H Ολιστική-Διεπιστημονική προσέγγιση στη θεραπεία

Στη Μονάδα Αυτισμού του Κέντρου μας, ακολουθείται η Ολιστική Διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Γίνεται χρήση διαφόρων και διαφορετικών προγραμμάτων και προσεγγίσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειας. Οι οικογένειες που μας επισκέπτονται λαμβάνουν πολύωρα καθημερινά προγράμματα με άμεσες θεραπείες στο χώρο μας καθώς επίσης θεραπεία και συνεκπαίδευση γονέων στο σπίτι, εξωτερικά προγράμματα και στήριξη στο σχολικό πλαίσιο..

Η ομάδα μας περιλαμβάνει λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, θεατρολόγο ενώ το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε διάφορες μεθόδους ΑΒΑ, PECS, Son Rise, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, TEACCH,. Τα καθημερινά προγράμματα εκτελούνται από όλη την ομάδα καθώς υπάρχει και επόπτης. Η εμπειρίας μας, μας έχει δείξει ότι αυτό το ολιστικό διεπιστημονικό μοντέλο είναι αποτελεσματικό για τη θεραπεία, καθώς με καθημερινό πρόγραμμα είναι πιο πιθανό να βελτιωθούν οι ικανότητές σε τέτοιο βαθμό ώστε να κατακτηθούν. Επίσης, η εμπειρία μας, μας έμαθε ότι οι συμμετέχοντες του καθημερινού προγράμματος είναι πιο πιθανό να γενικεύσουν και να διατηρήσουν αυτές τις δεξιότητες.

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

Η ανάλυση συμπεριφοράς έιναι μία επιστήμη. Οι αρχές της μεθόδου εφαρμόζονται με επιτυχία σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα η χρήση της μεθόδου της θετικής ενίσχυσης προκειμένου να ενισχύσουμε μία επιθυμητή συμπεριφορά.

Για χρόνια λοιπόν οι αναλυτές συμπεριφοράς έχουν χρησιμοποιήσει τη θετική ενίσχυση καθώς και άλλες αρχές προκειμένου να χτίσουν επικοινωνία, παιχνίδι, κοινωνικότητα, ακαδημαϊκές δεξιότητες, αυτοεξυπηρέτηση σε άτομα με αυτισμό διαφόρων ηλικιών.

Son Rise Program

Το Πρόγραμμα Son-Rise εισάγει μια νέα εκπαιδευτική μέθοδο θεραπείας, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της διαταραχής και της μοναδικότητας του ατόμου. Το πρόγραμμα τοποθετεί τους γονείς ως βασικούς θεραπευτές και οργανωτές των  προγραμμάτων των παιδιών τους τα οποία προκύπτουν από συνεχή αξιολόγηση του επιπέδου των ικανοτήτων των παιδιών τους βασισμένοι στα επίπεδα που προτείνει το πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα Son-Rise προτείνει τη δημιουργία ενός δωματίου με συγκεκριμένο σχεδιασμό έτσι ώστε να λάβει χώρα η παρέμβαση εκεί.

Βασικές αρχές του προγράμματος

  • Η συμμετοχή στις επαναληπτικές και τελετουργικές συμπεριφορές ενός παιδιού παρέχει το κλειδί για το ξεκλείδωμα του μυστηρίου αυτών των συμπεριφορών και διευκολύνει τη βλεμματική επαφή, τη κοινωνική ανάπτυξη
  • Η αξιοποίηση του κινήτρου του κάθε παιδιού προάγει τη μάθηση και δημιουργεί τα θεμέλια για εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων
  • Η ενέργεια  και ο ενθουσιασμός στις δραστηριότητες με το παιδί καθιστά τους θεραπευτές ελκυστικούς για το παιδί και ανοίγει την πόρτα για την επικοινωνία
  • Η δημιουργία ενός ασφαλούς δωματίου χωρίς να διασπάται η προσοχή του παιδιού δημιουργεί το βέλτιστο περιβάλλον για μάθηση και ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο καθώς και βίντεο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.autismtreatmentcenter.org/

Λογοθεραπεία

Το πρόγραμμα Λογοθεραπείας σχεδιάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με αυτισμό  με την ομιλία, την κατανόηση και έκφραση προφορικού και γραπτού λόγου καθώς επίσης και με δυσκολίες με την κοινωνική χρήση του λόγου.  Επίσης, συχνά άτομα με αυτισμό εμφανίζουν δυσκολίες με τον κινητικό μηχανισμό της ομιλίας (δυσπραξία). Η λογοθεραπεία βελτιώνει την εκφορά της ομιλίας και ως εκ τούτου την επικοινωνία.

Κατανοώντας πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνήσουμε με το άτομο με αυτισμό, μέσα από τα προγράμματά μας προάγουμε την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και την πραγματολογία μέσω διαφόρων τεχνικών.

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές συνεδρίες, συνεδρίες σε ομάδα ή στο σχολείο.

Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία

Άτομα τα οποία δεν έχουν αναπτύξει προφορικό λόγο μετά από πολλά χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών μέσω λογοθεραπείας θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας. Ένα από αυτά τα προγράμματα όπου και έχουμε εκπαιδευτεί, είναι το PECS το οποίο είναι ανάμεσα στα ευρέως διαδεδομένα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ασχολείται με γνωστικές, φυσικές και κινητικές ικανότητες.  Στόχος της είναι να βοηθήσει το άτομο να κατακτήσει ανεξαρτησία αντίστοιχη της χρονολογικής του ηλικίας και να συμμετέχει περισσότερα ενεργά στην καθημερινή ζωή. Όσον αφορά τα άτομα με αυτισμό, η εργοθεραπεία συχνά εστιάζει στις ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης καθώς επίσης και στην προαγωγή παιχνιδιού. Για παράδειγμα, οι στόχοι του προγράμματος μπορεί να εστιάζουν σε ανεξάρτητη ένδυση, υπόδηση, σίτιση, προσωπική υγιεινή, εκπαίδευση τουαλέτας. Επιπρόσθετα, το άτομο με αυτισμό εξασκεί τις παραπάνω στρατηγικές/δεξιότητες -με εποπτεία- στο σπίτι, στο σχολείο.

Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Πολλά άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών όπως με την κίνηση, την αφή, την όσφρηση, τον ήχο.

Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης εστιάζει στις παραπάνω δυσκολίες και μέσω διαφόρων τεχνικών βελτιώνουν τον τρόπο κατά τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες/ερεθίσματα.