Ετοιμότητα είναι η κατάσταση στην οποία το παιδί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει ν’ αποκτήσει μια νέα γνώση ή δεξιότητα.Οι ειδικοί με τον όρο ετοιμότητα εννοούν την ωρίμανση του παιδιού η οποία περιλαμβάνει τη σωματική ανάπτυξη (εγκέφαλος, κινητικότητα, ομιλία) και την πνευματική ανάπτυξη (νοημοσύνη, γνωστική ανάπτυξη, μνήμη), που θα συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης.

Πιο αναλυτικά, με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε:

1.προφορικός λόγος:

α)φωνολογική ανάπτυξη (διαφοροποίηση των ήχων),  β)σημασιολογική ανάπτυξη (λεξιλόγιο), γ)συντακτική ανάπτυξη (ολοφραστική έκφραση)

2. ψυχοκινητικότητα:

συντονισμός χεριών-δαχτύλων-ματιών, συντονισμός κινήσεων, παγίωση πλευρίωσης

3. νοητικές ικανότητες: αντίληψη, μνήμη, προσοχή, σκέψη

4. συναισθηματική οργάνωση: Η ιδέα που έχει το παιδί για τον εαυτό

του(αυτοσυναίσθηση), θετική στάση απέναντι στους άλλους, διαπροσωπικές

σχέσεις, όρεξη για μάθηση.

Η είσοδος στο δημοτικό συνεπάγεται:

  • Αύξηση της διδακτικής ώρας κατά την οποία ο μαθητής πρέπει να είναι καθισμένος
  • Αύξηση των ωρών διαβάσματος στο σπίτι
  • Κατοχή αναπτυγμένων δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας
  • Αυτοεξυπηρέτηση (τουαλέτα, φαγητό, οργάνωση τσάντας)
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαλόγου
  • Κατανόηση κοινωνικών κανόνων
  • Σεβασμό απέναντι στη δημόσια περιουσία και στη περιουσία του συμμαθητή

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχει αποδειχθεί ότι πολλά παιδιά που πάνε να φοιτήσουν για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο δεν παρουσιάζουν την ανάλογη σχολική ετοιμότητα με αποτέλεσμα να έχουν μαθησιακές δυσκολίες.


Το Κέντρο μας διαθέτει το κατάλληλο αξιολογητικό υλικό για όλους τους παραπάνω τομείς. Θα χαρούμε να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας!